Často kladené otázky od stavebníkov

Odpovedá Ing. Viera Hatalová – autorizovaný stavebný inžinier v kategórii pozemné stavby -A *1:

Prečo si máme dať vypracovať realizačný projekt s položkovitým rozpočtom ,keď nám dodávateľ stavebných prác povedal, že pre výstavbu nášho RD mu postačuje projekt na stavebné povolenie?


Realizačný projekt spolu s položkovitým rozpočtom je váš pomocník,nástroj na riadenie stavby,na kontrolu zabudovaných materiálov a vykonaných prác.V každej etape výstavby viete,kde sa s financiami nachádzate a čo ešte máte pred sebou.
Nedoporučujem,aby ste tu šetrili a nechali to na dodávateľa.
Je to práca pre projektanta,ktorý vám vypracuje detaily stavby podľa vašich predstáv,v niekoľkých alternatívach a dá ich oceniť.Upozorní vás,či materiál,ktorý ste si pre vašu časť stavby vybrali je vhodný,ako sa bude správať počas budúceho užívania.Osvetlí vám technologický proces zabudovania,upozorní vás,že to bude napr. mokrý proces a teda aby ste počítali so zvýšenou vlhkosťou na stavbe počas nasledovných niekoľko dní či týždňov,pokiaľ sa voda neodparí.
Z mojich doterajších skúseností všetci investori,ktorí si nedali vypracovať podrobný realizačný projekt s položkovitým rozpočtom sa dočkali už počas hrubej stavby nemilého prekvapenia.Prekročili plánovanú sumu na výstavbu o desiatky percent.
A ešte jeden malý detail.Odkedy som oficiálne nastúpila do praxe/1982/ dávam rozpočty na moje projekty vypracovávať rozpočtárom vo veku 50 rokov a vyššie.Bežne sa totiž stáva,že ak to vypracuje človek,čo nemá min.desaťročné skúsenosti z realizácie stavieb,bude vám tam chýbať nejaká položka.
Raz nám na oceľovú halu mladá dáma- rozpočtárka zabudla dať celú dodávku ocele.Viete si predstaviť,ako počudovane sa tváril investor.Po takýchto nemilých skúsenostiach vám doporučujem dať realizačný projekt aj s rozpočtom na pripomienkovanie skúsenému stavebnému inžinierovi či technikovi.Najviac skúseností v tejto oblasti majú stavbyvedúci,ktorí denne do styku prichádzajú s množstvom položiek,denne vystavujú súpisy vykonaných prác.
Na záver: šikovný projektant a rozpočtár sú pre vás dva veľmi dôležité subjekty,ktoré sa rozhodne neoplatí obísť.Sú to práve oni,ktorí šetria vašu peňaženku,a ak pre nich nevyčleníte pár sto EUR riskujete.Ak potom budete musieť niečo počas realizácie prerábať ,vyjde vás to na tisíce EUR.

Prečo by som si mal objednať a platiť stavebný dozor na výstavbu nášho rodinného domu,keď som uzatvoril zmluvu s dodávateľom na celú stavbu a na stavebnom úrade mi povedali,že dozor potom nemusím maťV prvom rade treba rozlišovať pojem stavebný dozor,ktorý je predpísaný podľa § 44 ods.2 stavebného zákona pre stavby uskutočňované svojpomocou. Ak si budete realizovať stavbu dodávateľským spôsobom,odpadá vám táto povinnosť zo zákona. Túto úlohu kvalitne zabezpečovať výstavbu preberá stavbyvedúci dodávateľa,ktorý musí mať na tento výkon prác spôsobilosť.Spolu s novelou stavebného zákona bola v roku 2000 prijatá aj novela zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, ktorou sa upravil spôsob získavania a straty odbornej spôsobilosti na vedenie uskutočňovania stavieb (stavbyvedúci, stavebný dozor) a zároveň sa v tejto súvislosti novelizoval aj zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Citovanie z výkladového stanoviska k problematike vedenia uskutočňovania stavieb vydanej MVaRR SR :
Stavebný zákon v § 44 ods. 2 pripúšťa, že iba v prípade jednoduchých stavieb a ich zmien (definovaných v § 139b ods. 1 a 2 stavebného zákona) môže tieto stavby uskutočňovať aj stavebník sám pre seba svojpomocou, pričom stavebný zákon v tomto prípade predpisuje, že stavebník musí zabezpečiť aby vedenie uskutočňovania stavby vykonával stavebný dozor (§ 46b stavebného zákona), t. j. oprávnená osoba, ktorá toto oprávnenie získala podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Iba v prípade, že stavebník sám pre seba svojpomocou uskutočňuje jednoduchú stavbu uvedenú v § 139b ods. 1 písm. b) a c) stavebného zákona (t. j. stavbu na individuálnu rekreáciu alebo prízemnú stavbu a stavbu zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m) alebo drobnú stavbu uvedenú v § 139b ods. 6 a 7 stavebného zákona resp. zmeny týchto stavieb, postačí aby zabezpečil odborné vedenie ich uskutočňovania kvalifikovanou osobou, ktorá má vysokoškolské vzdelanie architektonického alebo stavebného smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore, pokiaľ stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky. Na kvalifikovanú osobu sa nevzťahuje postup podľa zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z dikcie uvedených ustanovení vyplýva, že stavebný zákon pozná tri režimy uskutočňovania stavieb

Ak nie ste si istý,že zvládnete kontrolovanie postupov prác a zabudovávania materiálov Vy osobne,v tom prípade doporučujem objednať si výkon „ technického dozora objednávateľa“.
Tento nezodpovedá za vašu stavbu voči stavebnému úradu,ale len voči vám.
Treba si uvedomiť ,že vo vašej stavbe sa narába s vašimi celoživotnými úsporami,v každom prípade s desaťtisíckami EUR.
Dnes je bežne zaužívaný postup,že keď si kupujete napr. auto a nie ste „autíčkár“ oslovíte niekoho,kto si to študuje,pozná všetky momentálne vyrábané modely,ich výhody ako i nevýhody.Alebo chodíte od jedného predajcovi k druhému a zisťujete,čo by bolo pre vás asi najvhodnejšie.A to auto vám bude slúžiť len niekoľko rokov.

Tak isto ba ešte zodpovednejšie by ste mali pristupovať k výstavbe nehnuteľnosti,ktorá vám má slúžiť na niekoľko desiatok rokov resp. do konca života.
Treba si zvážiť,či si zaplatíte „technický dozor objednávateľa“ ,ktorý na hrubú stavbu bežného cca 120 m2 plochy domu vyjde od 1500,- do 2000,- EUR, alebo budete riskovať a v prípade zle zrealizovanej časti konštrukcie prídete o niekoľko tisíc EUR.Môžete namietať,že ak niečo zle vyhotoví dodávateľ,bude si to musieť aj na vlastné náklady opraviť.Áno,ale čo ak bola chyba v projekte,a ten projekt ste mu vy dodali od projektanta? V tom prípade hradíte všetko vy.Ale keby ste si platili technický dozor s dobrými skúsenosťami, určite na to príde.
Ďalší aspekt,prečo by ste si mali najať technický dozor je overiť si opodstatnenosť naprojektovaného materiálu,konštrukcie ,zvoleného technologického postupu ...... kým je ešte čas. Upozornil vás projektant,že tá konštrukcia strechy čo máte v projekte vás vyjde 3-násobne viac ako klasický krov? Že ak si dáte na strechu plechovú krytinu nebudete mať počas letných búrok žiadny spánok?
Aj v tomto prípade je môj záver obdobný ako v predchádzajúcom: nedoporučujem tu šetriť;technický dozor objednávateľa patrí popri spomínanom projektantovi a rozpočtárovi k ďaľším subjektom šetriacim vašu peňaženku