Firma KV PROJEKT - Služby

Služby v oblasti stavebnej činnosti poskytujeme v oblastiach

  1. Poradenská činnosť

 1. Obhliadky pozemkov pre budúcu výstavbu objektov pozemných stavieb
 2. Definovanie investičného plánu a zadania
 3. Výberové konania dodávateľov geodetických,projektových a stavebných prác
 4. Objasnenie postupov pre schvaľovanie projektov na úradoch štátnej správy
 5. Prepočty stavebných nákladov
 6. 2. Projektová činnosť

 7. Vypracovanie architektonických štúdií hlavne bytových domov,polyfunkčných domov,penziónov,komplexov IBV,priemyselných hál,remeselných dielní,rodinných domov
 8. Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 9. Dodávky kompletných projektov stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia /architektúra,statika,vykurovanie,elektro,zdravotechnická inštalácia.../
 10. Vypracovanie realizačného projektu stavby vrátane výkazu výmer alebo rozpočtu
 11. Vypracovanie projektov interiéru
 12. vypracovanie zhotoviteľskej dokumentácie
 13. 3. Inžinierska činnosť

 14. Zabezpečenie vydania rozhodnutia pre umiestnenie stavby,stavebného povolenia
 15. Zabezpečenie odsúhlasenia zmeny stavby pred ukončením
 16. zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia
 17. 4. Manažérska činnosť v stavebnom sektore

 18. Zabezpečovanie realizácie stavieb do rozpočtového nákladu 200 tis EUR,pre ktoré sme vypracovali PD u nás
 19. Zabezpečenie realizácie drobných stavebných prác /opravy balkónov,sanácie suterénnych priestorov,výmeny dlažieb a obkladov,zateplenia RD,rekonštrukcií rodinných domov,chát.../
 20. 5. Dozorná činnosť v kategórii pozemné stavby

 21. Výkon funkcie autorského dozoru stavby
 22. Činnosť stavebného dozoru
 23. Činnosť technického dozoru objednávateĺa