Scroll to top
sk

NAŠE SLUŽBY

1. Poradenská činnosť

 • obhliadky pozemkov pre budúcu výstavbu objektov pozemných stavieb
 • definovanie investičného plánu a zadania
 • doporučenie vhodného geodeta, znalca v odbore stavebníctvo
 • objasnenie postupov pre schvaľovanie projektov na úradoch štátnej správy a u zainteresovaných organizácií

2. Projektová činnosť

 • vypracovanie architektonických štúdií hlavne bytových domov, polyfunkčných domov, penziónov, komplexov IBV, priemyselných hál, remeselných dielní, rodinných domov
 • dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
 • dodávky kompletných projektov stavby v rozsahu pre vydanie stavebného povolenia /architektúra, statika, vykurovanie, elektro, zdravotechnická inštalácia…/
 • vypracovanie realizačného projektu stavby vrátane výkazu výmer alebo rozpočtu
 • vypracovanie dokumentácie skutkového stavu objektu

3. Inžinierska činnosť

 • zabezpečenie vydania rozhodnutia pre umiestnenie stavby, stavebného povolenia
 • zabezpečenie odsúhlasenia zmeny stavby pred ukončením
 • zabezpečenie vydania kolaudačného rozhodnutia
 • zabezpečenie legalizácie existujúcich objektov

4. Manažérska činnosť  v stavebnom sektore

 • zabezpečovanie realizácie stavieb do rozpočtového nákladu 300 tis EUR, pre ktoré sme vypracovali PD u nás
 • zabezpečenie realizácie drobných stavebných prác /opravy balkónov, sanácie suterénnych priestorov, výmeny dlažieb a obkladov, zateplenia RD, rekonštrukcií rodinných domov, chát…/

5. Dozorná činnosť v kategórii pozemné stavby

 • výkon funkcie autorského dozoru stavby
 • činnosť odborného stavebného dozoru

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.